0%
Mahshid...

Mahshid...

زن مجرد از ارومیه

2 فروردین 1375 (21 ساله)

تاریخ عضویت: 17 شهریور 1391

سکوت را با هر چیزی می شود شکست... ولی... باهرچیزی نمیتوان پیوند زد.....

579
هدایا