0%
علی زارعی کوشکی
۲۳ شهریور ۱۳۹۶
گر نمی یابی تو او را روز و شب,نیست او گم ,هست نقصان در طلب _عطار
نشانها
تبلیغات

The angel is free because of his knowledge, the beast because of his ignorance. Between the two remains the son of man to struggle.”
― Jalaluddin Rumi
بیشتر...
موسیقی پروفایل