0%
احمد

احمد

مرد مجرد از تهران

3 آبان 1348 (48 ساله)

تاریخ عضویت: 31 خرداد 1391

اهل صفا صداقت راستی و درستی سادگی انسانیت و بی رنگی به پروفایل من خوش اومدید... گفت اکنون چون منی ای من درآی...................

108