0%
علی لبخند بزن
۲۵ فروردین ۱۳۹۳
!من درد میکشم تو اما چشمهایت را ببند ...سخت است بدانم میبینی و بیخیالی
کاربر ایران بیستی
تبلیغات
اگر بدانید مردم چقدر به ندرت فکر میکنند هیچگاه از اینکه درباره ی شما چه فکر میکنند ... نگران نمیشوید ادم وقتی فقیر میشه خوبیها شم حقیر میشه اما کسی که زور یا زر داره حقارت هایش هنر میشه
بیشتر...
اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
هدایا
بفرما پرتغال
۱۲ مرداد ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۲۹ تیر ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
توسط:
Amir Hemmat
۲۶ تیر ۱۳۹۴