0%
نوشین تنها

نوشین تنها

زن

18 دی 1354 (42 ساله)

تاریخ عضویت: 25 اسفند 1390

....................................................................بگـــــذار دوستــــــ بمانیم عشق همه چیز را خرابــــــ ...


.فراموش کرده ام


فقط گاهی بی اختیار


اسمش را که میشنوم


میشکنم.......
Saman 0 2
ادامه
  ۰۱ آبان ۱۳۹۳
بهار م سلام الناز عزیز
ادامه
  ۲۷ مهر ۱۳۹۳
.کشتی هایم غرق نشده...
اما...

در هیچ بندری کسی به انتظار برگشتنم نیست...
s@eed 20
ادامه
  ۲۷ مهر ۱۳۹۳
mohsen 20
ادامه
  ۲۵ مهر ۱۳۹۳
.حماقت که شاخ و دم ندارد...
حماقت یعنی من که

اینقدر میروم تا تو دلتنگ من شوی...!

خبری از دلتنگیت نمی شود!

برمیگردم چون...

دلتنگت میشوم...!
s@eed 2000000
ادامه
  ۲۷ مهر ۱۳۹۳
mohamad khayat Like
ادامه
  ۲۵ مهر ۱۳۹۳
خیلی نازو خوشگله
reza reza 20
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۳
Hell Boy نازیییییییییییییییییییییییییی
ادامه
  ۱۲ آبان ۱۳۹۳
.
Hell Boy اوهوم
ادامه
  ۱۲ آبان ۱۳۹۳
شا هرخ 全合全.20.20.20.全合全
ادامه
  ۲۰ مهر ۱۳۹۳
.به درختان جنگل گفتم : شما با این عظمت از تکه آهنی به نام تبر رنج می برید ؟
آنها گفتند : رنجش ما از تبر نیست از دسته آن است که از جنس خود ماست !
شا هرخ 全合全.20.20.20.全合全
ادامه
  ۲۰ مهر ۱۳۹۳
  ۲۶ شهریور ۱۳۹۳
.انقدر بغض هايم را فرو دادم و خنديدم .....
كه خدا هم باورش شد چيزي نيست !!!!!!.....
شا هرخ 全合全.20.20.20.全合全
ادامه
  ۲۰ مهر ۱۳۹۳
پروانه ثبوتی خدا میداند
ادامه
  ۲۶ شهریور ۱۳۹۳
.به سلامتي تنهاييم

كه هر وقت بهش خيانت كردم

بازم اومد سراغم........
شا هرخ 全合全.20.20.20.全合全
ادامه
  ۲۰ مهر ۱۳۹۳
پروانه ثبوتی ا ز بس سیریشه هه هه هه هه
ادامه
  ۲۶ شهریور ۱۳۹۳
.میـدونی بن بسـتــــــ| زنـدگی کـجـاست ؟؟؟

جــایــی کـه ...

نـه حـــق خــواسـتن داری

نـه تــوانــایـی فـــرامــوش کـــردن
شا هرخ 全合全.20.20.20.全合全
ادامه
  ۲۰ مهر ۱۳۹۳
  ۲۶ شهریور ۱۳۹۳
.خدایا مرا ببخش

بخاطر تمام درهایی که کوبیدم

و خانه تو نبود .....
شا هرخ 全合全.20.20.20.全合全
ادامه
  ۲۰ مهر ۱۳۹۳
  ۲۶ شهریور ۱۳۹۳
1,534
هدایا