0%
حامد

حامد

مرد مجرد از اهر

12 شهریور 1369 (29 ساله)

تاریخ عضویت: 5 دی 1390

زندگي قصه مرد يخ فروشي است که از او پرسيدند :فروختي؟گفت نخريدند تمام شد

پرسش

42
هدایا