0%
مرتضی گل پسر

مرتضی گل پسر

مرد مجرد از تهران

12 شهریور 1367 (31 ساله)

تاریخ عضویت: 26 آذر 1390

کاش میشد همچو آواز خوش یک دوره گرد...زندگی را بار دیگر با رفیقان دوره کرد...

موزیک

386
هدایا