0%
هرمز

هرمز

مرد متأهل از رشت

27 شهریور 1354 (44 ساله)

تاریخ عضویت: 12 آذر 1390

سرمایه ام دو سکه محبت است . یکی مال تو مادر ، دیگری صدقه به نیت سلامتی تو مادر عزیز

نظرسنجی

45