0%
غزل

غزل

زن مجرد از تهران

1 فروردین 1345 (52 ساله)

تاریخ عضویت: 2 شهریور 1390

بازو به دور گردنم، از مهر حلقه کن؛ بگذار از دریچه چشم تو بنگرم لبخند ماه را...

187