0%
مازیار مهران پور
۰۶ مرداد ۱۳۹۵
آنكه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت - خواست تنهایی ما را به رخ ما بكشد؟ تنه ای بر در این خانه تنها زد و رفت
نشانها
تبلیغات
آدم ساده و رک و رو راستی هستم.
مهربان و شوخ و اهل بگوبخند ولی در عین حال به موقع جدی.
چیزی که به هیچ عنوان طاقت تحملش را ندارم ... دروغ و دوروئی است.
بیشتر...
فایل موجود نیست.
فایل موجود نیست.
فایل موجود نیست.
فایل موجود نیست.
فنجان دعا...آغاز قشنگ...زمزمه های صبحگاهی توگیاه غریب...بهانه آغاز
مشاعرهبفرمایید تو خودتون بخونید ...شغلتون چیه؟؟؟؟دلبستگی یا وابستگیمحیط واسه جمع خودی
هدایا
دسته گل 2
توسط:
ایرسا ا
۲۹ تیر ۱۳۹۷
دسته گل 2
توسط:
نگار
۲۲ بهمن ۱۳۹۶
دسته گل 2
توسط:
نگار
۰۵ خرداد ۱۳۹۶