0%
پارسا عبدی

پارسا عبدی

مرد از مشهد

7 شهریور 1363 (35 ساله)

تاریخ عضویت: 8 فروردین 1390

اگر در رفاقت گناه کرده باشیم نیاز به زندان نیست ، همین حسرت دیدار کافیست !
42