0%
گونش ام

گونش ام

زن از مراغه

19 بهمن 1321 (77 ساله)

تاریخ عضویت: 2 دی 1389

هیچ چیز و هیچ کس نمیتواند "برنامه ای که خدا برای زندگیتان دارد" را متوقف کند.

آلبومها

507
هدایا