0%
ترانه باران

ترانه باران

زن متأهل از تهران

11 آذر 1321 (76 ساله)

تاریخ عضویت: 30 مرداد 1389

بی تو جهانم پوستینی ست چروکیده وصله شده بر ناکجای چشمانم....


اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
269
هدایا