0%
مهتاب م

مهتاب م

زن متأهل از تبریز

25 تیر 1320 (77 ساله)

تاریخ عضویت: 8 فروردین 1389

کسی که خنجر رااز پشت بر قلبم فرو کرد بوی تنش خیلی اشنا بود ..!راستی این عطر را خودم برایش خریده بودم.


اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
36
هدایا