بیـــــــــا باز هم خودمان را به نفهمی بزنیم .....! ** گاهی بفهمی ، نفهمی…

نفهمی ، اوج فهم است!

گاهی دروغها شیرین ترین حرفای دنیان . ** و علیرغم آنکه عقل میگوید دروغ است . نپذیر .....!!!!

اما با نهیب دل اونو میپذریم و مست زندگی میشویم .

آری . گاهی حتی دروغات هم آرامبخ
ادامه...
گلاره 😊❤20❤😊
ادامه
  ۰۵ فروردین ۱۳۹۶
قـــادر ۞ஜبیست تمامஜ۞
ادامه
  ۰۵ فروردین ۱۳۹۶
گلاره 😊❤20❤😊
ادامه
  ۰۵ فروردین ۱۳۹۶
قـــادر ۞ஜبیست تمامஜ۞
ادامه
  ۰۵ فروردین ۱۳۹۶
آنروز تازه فهمیدم که : …....

در چه بلندایی آشیانه داشتم

وقتی از چشمانت افتادم !

هنوز دست و پای دلم درد میکند .

چقدر شکستن سخته
گلاره 😊❤20❤😊
ادامه
  ۰۵ فروردین ۱۳۹۶
قـــادر ۞ஜبیست تمامஜ۞
ادامه
  ۰۵ فروردین ۱۳۹۶
گلاره 😊❤20❤😊
ادامه
  ۰۵ فروردین ۱۳۹۶
قـــادر ۞ஜبیست تمامஜ۞
ادامه
  ۰۵ فروردین ۱۳۹۶
دلت را به هرکسی نسپار


این روزها برخی ها از سپرده ات هم بهره میخواهند!
گلاره 😊❤20❤😊
ادامه
  ۰۵ فروردین ۱۳۹۶
قـــادر ۞ஜبیست تمامஜ۞
ادامه
  ۰۵ فروردین ۱۳۹۶
گلاره 😊❤20❤😊
ادامه
  ۰۵ فروردین ۱۳۹۶
قـــادر ۞ஜبیست تمامஜ۞
ادامه
  ۰۵ فروردین ۱۳۹۶
دلم کارِ دست است ؛
خودم بافتمش ! تارش را ازسکوت ،

پودش را از تنهایى ،

همین است که ”خریدار” ندارد .
گلاره 😊❤20❤😊
ادامه
  ۰۵ فروردین ۱۳۹۶
قـــادر ۞ஜبیست تمامஜ۞
ادامه
  ۰۵ فروردین ۱۳۹۶
گلاره 😊❤20❤😊
ادامه
  ۰۵ فروردین ۱۳۹۶
kian Like
ادامه
  ۰۳ فروردین ۱۳۹۶
از این تکرارساعتهـ ـا از این بیهوده بودنهـ ـا از این بی تاب ماندنهـ ـا

ازاین تردیدـهـ ـا نیرنگهـ ـا... شکهـ ـا خیانتهـ ـا ....!!!!

از این رنگین کمان سرد آدمهـ ـا و از این مرگ باورها و رویاهـ ـا

پریشانمـــ

دلـ ـم پرواز میخواهد ... فقطــــ پــــروااااااز
kian 2000000
ادامه
  ۰۳ فروردین ۱۳۹۶
مهدی ناصری 20 2000
ادامه
  ۰۲ فروردین ۱۳۹۶
قـــادر ۞ஜبیست تمامஜ۞
ادامه
  ۰۵ فروردین ۱۳۹۶
kian Like
ادامه
  ۰۳ فروردین ۱۳۹۶
320
هدایا