0%
سراب..sh.n

سراب..sh.n

مرد مجرد از شیراز

1 شهریور 1362 (35 ساله)

تاریخ عضویت: 27 اسفند 1388

من محو خدایمو خدا آن من است.. هرسوش مجویید که در جان من است..

باز کن پنجره‌ها را، که نسیم
روز میلاد اقاقی ها را
جشن می‌گیرد
و بهار
روی هر شاخه، کنار هر برگ
شمع روشن کرده ست..

مشیری
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
سما ص 20
ادامه
  ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
چون بوم بر خرابه دنیا نشسته ایم
اهل زمانه را به تماشا نشسته ایم
بر این سرای ماتم و در این دیار رنج
بیخود امید بسته و بیجا نشسته ایم
ما را غم خزان و نشاط بهار نیست
آسوده همچو خار به صحرا نشسته ایم

مشیری
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
  ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
  ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
  ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
سما ص 20
ادامه
  ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
سما ص 20
ادامه
  ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
سما ص 20
ادامه
  ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
شاهدان گر دلبری زین سان کنند
زاهدان را رخنه در ایمان کنند

هر کجا ان شاخ نرگس بشکفد
گلرخانش دیده نرگسدان کنند

اي جوان سروقد گویی ببر
پیش از ان کز قامتت چوگان کنند

عاشقان را بر سرخود حکم نیست
هر چه فرمان تو باشد ان کنند

پیش چشمم کمتر است از قطره‌اي
این حکایت‌
ادامه...
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
گل در بر و می در کف و معشوق به کام است

پادشاه جهانم به چنین روز غلام است

گو شمع میارید دراین جمع که امشب

در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است

در مذهب ما باده حلال است ولیکن

بی روی تو اي سرو گل اندام حرام است

گوشم همه ی بر قول نی و نغمه چنگ است

چشمم همه ی ب
ادامه...
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
106
هدایا