0%
سراب..sh.n

سراب..sh.n

مرد مجرد از شیراز

1 شهریور 1362 (35 ساله)

تاریخ عضویت: 27 اسفند 1388

من محو خدایمو خدا آن من است.. هرسوش مجویید که در جان من است..

باز کن پنجره‌ها را، که نسیم
روز میلاد اقاقی ها را
جشن می‌گیرد
و بهار
روی هر شاخه، کنار هر برگ
شمع روشن کرده ست..

مشیری
بشار 🍁🌐لایک🌐🍁
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۸
واحد 🕉💗لایک خالص💗🕉
ادامه
  ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
چون بوم بر خرابه دنیا نشسته ایم
اهل زمانه را به تماشا نشسته ایم
بر این سرای ماتم و در این دیار رنج
بیخود امید بسته و بیجا نشسته ایم
ما را غم خزان و نشاط بهار نیست
آسوده همچو خار به صحرا نشسته ایم

مشیری
بشار 🍁🌐لایک🌐🍁
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۸
واحد 🕉💗لایک خالص💗🕉
ادامه
  ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
بشار 🍁🌐لایک🌐🍁
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۸
واحد 🕉💗لایک خالص💗🕉
ادامه
  ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
بشار 🍁🌐لایک🌐🍁
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۸
واحد 🕉💗لایک خالص💗🕉
ادامه
  ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
بشار 🍁🌐لایک🌐🍁
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۸
واحد 🕉💗لایک خالص💗🕉
ادامه
  ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
بشار 🍁🌐لایک🌐🍁
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۸
واحد 🕉💗لایک خالص💗🕉
ادامه
  ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
بشار 🍁🌐لایک🌐🍁
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۸
واحد 🕉💗لایک خالص💗🕉
ادامه
  ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
شاهدان گر دلبری زین سان کنند
زاهدان را رخنه در ایمان کنند

هر کجا ان شاخ نرگس بشکفد
گلرخانش دیده نرگسدان کنند

اي جوان سروقد گویی ببر
پیش از ان کز قامتت چوگان کنند

عاشقان را بر سرخود حکم نیست
هر چه فرمان تو باشد ان کنند

پیش چشمم کمتر است از قطره‌اي
این حکایت‌
ادامه...
بشار 🍁🌐لایک🌐🍁
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۸
واحد 🕉💗لایک خالص💗🕉
ادامه
  ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
بشار 🍁🌐لایک🌐🍁
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۸
واحد 🕉💗لایک خالص💗🕉
ادامه
  ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
گل در بر و می در کف و معشوق به کام است

پادشاه جهانم به چنین روز غلام است

گو شمع میارید دراین جمع که امشب

در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است

در مذهب ما باده حلال است ولیکن

بی روی تو اي سرو گل اندام حرام است

گوشم همه ی بر قول نی و نغمه چنگ است

چشمم همه ی ب
ادامه...
بشار 🍁🌐لایک🌐🍁
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۸
واحد 🕉💗لایک خالص💗🕉
ادامه
  ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
110
هدایا