㋡ بچه های بیست ایران20 ㋡
گروه: ㋡ بچه های بیست ایران20 ㋡
رهبر گروه : مصطفی عابدینی
تاسیس : 4 تیر 1391

اطلاعات گروه

نام گروه: ㋡ بچه های بیست ایران20 ㋡
دسته بندی: 27
توضيحات:
خواهــشمـ از دوســتــانـیـ کهـ عضـــــو میشـــــنـ ایـــنـ هســــتـ کــهـ بــرایـ بــهتر شدنـ گروهـ فعالیتـ داشتهـ باشنـ و در مباــثـ شرکتـ کننـــد
بدون هماهنگی تاپیک ایجاد نکنید حذف میشود
بیشتر...
گروه های بروز شده

> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...


باایجاداین گروه خواستیم دورهم جمع بشیم مثل گذ...


♥♥عزیزم بخند حتی برایه لحظه...>...


>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...