کلبه دل شکسته
گروه: کلبه دل شکسته
رهبر گروه : حامد ج
تاسیس : 11 اردیبهشت 1390

اطلاعات گروه

نام گروه: کلبه دل شکسته
دسته بندی: 7
توضيحات:
تا صدای خسته ات آمد به گوشسینه ام شد بی قرار و پر خروش

می زدی فریاد تنها مانده ام

نیست یاری بین اعدا مانده ام

: راست می گفتی کسی یا رت نبود

هیچ کس دیگر دیگر خریدارت نبود
بیشتر...
گروه های بروز شده

>>آمدن را ازباران بیاموز> > >منو بارون ویه ...


>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


قصه دل > یاران و متحدان گروه > ترانه (باران)>...


> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...