رقاص خونه ایران 20
گروه: رقاص خونه ایران 20
رهبر گروه : (¯ v´¯) *.¸.*´Deli)
تاسیس : 4 خرداد 1389

اطلاعات گروه

نام گروه: رقاص خونه ایران 20
دسته بندی: 20
توضيحات:
دستا بره بالا عجب شبي ميشه والا دستا بره بالا بگيد 1000ماشالا
گورپ گورپ گورپگورپ
ديريد ديريد ديديديديد ريديد ديديد ديييييد
گورپ گورپ گورپگورپ
ديريد ديريد ديديديديد ريديد ديديد ديييييد
اون شب توي رقص دست توي دست واي كه چه حال داد گفتش كه بيا با من برقص واي كه چه حال داد
اونشب كسي كه ميخواستمش 1نگاه به ما كرد با لونديو دلبرياش با من چيكار كرد
گورپ گورپ گورپگورپ
دستا بره بالا عجب شبي ميشه والا دستا بره بالا بگيد 1000ماشالا
گورپ گورپ گورپگورپ
ديريد ديريد ديديديديد ريديد ديديد ديييييد
گورپ گورپ گورپگورپ
ديريد ديريد ديديديديد ريديد ديديد ديييييد
گورپ گورپ گورپگورپ
دستا بره بالا عجب شبي ميشه والا دستا بره بالا بگيد 1000ماشالا
گورپ گورپ گورپگورپ
ديريد ديريد ديديديديد ريديد ديديد ديييييد
گورپ گورپ گورپگورپ
ديريد ديريد ديديديديد ريديد ديديد ديييييد
آآآآآآآآآآآآآآةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
چشمام تو چشاش جونم فداش آخه مگه ميشه
دلم تالاپو تولوپ ميزنه براش به خدا نميشه
1هو 1چيزي اومد در گوش من گفت و فرار كرد
با لونديو دلبرياش با من چيكار كرد
دستا بره بالا عجب شبي ميشه والا دستا بره بالا بگيد 1000ماشالا
گورپ گورپ گورپگورپ
ديريد ديريد ديديديديد ريديد ديديد ديييييد
گورپ گورپ گورپگورپ
ديريد ديريد ديديديديد ريديد ديديد ديييييد
دستا بره بالا عجب شبي ميشه والا دستا بره بالا بگيد 1000ماشالا
گورپ گورپ گورپگورپ
ديريد ديريد ديديديديد ريديد ديديد ديييييد
گورپ گورپ گورپگورپ
ديريد ديريد ديديديديد ريديد ديديد ديييييد
همه بياين تو ميخوايم بتركونيم
بیشتر...
گروه های بروز شده

>> > >>>گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد>> > >و...


از روی مهر این گروه رو با پیشنهادات در مورد ک...


>>>تقدیم به همه گل های ایران بیست... توی زمون...


>♥♥♥> >>یه جمع خیلی دوس...