ایران بیستی عزیز - با توجه به درخواستهای زیاد همراهان همیشگی ایران 20 مبنی بر راه اندای مجدد سیستم پرداخت ، امکان پرداخت انلاین در سایت فراهم شده است . لطفا برای شارژ حساب خود به قسمت بالا صفحه موجودی - افزایش اعتباربیستک مراجعه کنید.

تعبیر خواب

ارسال توسط: نرگس تاریخ ارسال: ۰۸ فروردین ۱۳۹۰ دسته بندی: تاریخ، فرهنگ و هنر»فال و طالع بینی نظرات: 2 بازدید: 11631

بز  
 
در هنگام‌ تعبير خواب‌، لازم‌ است‌ كه‌ آن‌ويژگ‌ها و خصوصياتي‌ را بررسي‌ نماييد كه‌ ما بااين‌ حيوان‌ مشترك‌ هستيم‌. ما بزها را حيواناتي‌قوي‌، پر طاقت‌، مقاوم‌، مصمم‌، پيگير و قرص‌ ومحكم‌ تلقي‌ مي‌كنيم‌. به‌ لحاظ تاريخي‌، بزهاحيواناتي‌ قرباني‌ شونده‌ هستند و زماني‌ كه‌ قصدسرزنش‌ كسي‌ را داريم‌ او را «سپر بلا يا بلاگردان‌«خطاب‌ مي‌كنيم‌. هم‌ چنين‌ در اسطوره‌شناسي‌بزها به‌ عنوان‌ سمبل‌ سرزندگي‌ جسماني‌ در نظرگرفته‌ شده‌اند. جزييات‌ خواب‌ تان‌ را بررسي‌نماييد تا شايد بتوانيد يكي‌ از اين‌ خصوصيات‌ رابه‌ خودتان‌ يا شخص‌ ديگري‌ در زندگي‌روزمره‌تان‌ نسبت‌ دهيد.
 
   شيشه‌  
 
بسياري‌ از وسايل‌ ضروري‌ و لازم‌ از جنس‌شيشه‌ هستند. مثلا پنجره‌ها كه‌ باعث‌ مي‌شوندنور خورشيد به‌ راحتي‌ به‌ درون‌ خانه‌هاي‌ مابتابد، اكثر ليوانها كه‌ توسط آنها آب‌ مي‌نوشيم‌،عينك‌هاي‌ طبي‌ كه‌ باعث‌ ديد بهتر مي‌شوند وغيره‌ از جنس‌ شيشه‌ هستند. شيشه‌ زندگي‌ ما راراحت‌تر مي‌كند و ما به‌ ندرت‌ يا شايد هم‌ اصلايك‌ لحظه‌ هم‌ به‌ اهميت‌ آنها نينديشيم‌. اگر درخوابتان‌ شيشه‌اي‌ شكسته‌ بود، مي‌تواند سمبل‌شكسته‌ شدن‌ يا فروپاشي‌ هم‌ مثبت‌ و هم‌ منفي‌مسايل‌ و چيزها باشد. به‌ عنوان‌ مثال‌، اين‌خواب‌ها مي‌توانند نمايانگر درهم‌ شكسته‌ شدن‌تصورات‌ غلط، خيالات‌ باطل‌، توهمات‌،محروميت‌ها، فريب‌ كاري‌، دروغ‌ و فريب‌ باشند.از جنبه‌ منفي‌، اين‌ خوابها هم‌ چنين‌ مي‌توانندنشانگر درهم‌ شكسته‌ شدن‌ رؤياها، اميدها وآرزوهاي‌ قلبي‌ و دروني‌ بيننده‌ خواب‌ باشند. دركتابهاي‌ قديمي‌ تعبير خواب‌ آمده‌ است‌ كه‌نگريستين‌ از طريق‌ يك‌ شيشه‌ شفاف‌ و تميزنشانه‌اي‌ از خوش‌ شانسي‌ است‌ و نگاه‌ كردن‌ ازطريق‌ شيشه‌اي‌ كدر و كثيف‌ سمبل‌ مشكلات‌خانوادگي‌ مي‌باشد.
 
   قايق‌  
 
همانگونه‌ كه‌ در تمام‌ سمبل‌هاي‌ خواب‌ ذكر شده‌،آب‌ به‌ هر شكلي‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ ضميرناخودآگاه‌، عواطف‌، احساسات‌ و تجربيات‌ اندوخته‌شده‌ روحي‌ شما محسوب‌ مي‌شود. چنين‌ خوابهايي‌با در نظر گرفتن‌ محتواي‌ خوابهايتان‌ مي‌توانندتعابير و تفاسير متعدد و متفاوتي‌ داشته‌ باشند.قايق‌ در خواب‌ مي‌تواند نشان‌ دهنده‌ شما و شيوه‌اي‌باشد كه‌ شما بدان‌ وسيله‌ از طريق‌ احساسات‌ وعواطف‌تان‌ در زندگي‌ پيشروي‌ مي‌كنيد. همچنين‌مي‌تواند نمايانگر سفر زندگاني‌، ماجراها و حوادث‌ وكند و كاو در ضمير ناخودآگاهتان‌، يا در ارتباط بااشخاصي‌ باشد كه‌ همگي‌ در همان‌ قايق‌ هستند وبدين‌ وسيله‌ چيزي‌ را كه‌ همه‌ در آن‌ مشترك‌ هستيم‌به‌ شما خاطر نشان‌ مي‌سازد. در هنگام‌ تعبير اين‌خواب‌، لازم‌ است‌ كه‌ نحوه‌ سفر و ويژگي‌ قايق‌ را به‌دقت‌ بررسي‌ كرده‌ و در نظر بگيريد. معبران‌ قديمي‌كه‌ براساس‌ خرافات‌ تعبير خواب‌ مي‌كردند، معتقدبودند كه‌ اگر اين‌ سفر دريايي‌ شما آرام‌ و بدون‌مشكل‌ باشد، بدان‌ معناست‌ كه‌ مي‌توانيد به‌ راحتي‌به‌ هدفهايتان‌ در زندگي‌ برسيد و اگر سفري‌ طوفاني‌و متلاطم‌ داشتيد، بايد خودتان‌ را براي‌ مواجهه‌ بايك‌ نگراني‌ يا مبارزه‌ عاطفي‌ و احساسي‌ آماده‌ كنيد.
 
   قورباغه‌  
 
در كتابهاي‌ قديمي‌ تعبير خواب‌ آمده‌ است‌ كه‌مشاهده‌ قورباغه‌ در خواب‌ خوش‌ يمن‌ محسوب‌مي‌شود و نشان‌ دهنده‌ شادي‌ و دوستي‌هاي‌صميمانه‌ و عالي‌ است‌. از زاويه‌ ديدگاهي‌ جديدتر،مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ قورباغه‌ها سمبل‌ ضمير ناخودآگاه‌هستند، چرا كه‌ در آب‌ زندگي‌ مي‌كنند. هم‌ چنين‌قورباغه‌ در خواب‌ سمبل‌ دگرگوني‌ و تغيير از نوع‌مثبت‌ است‌.
 
   نگراني‌  
 
احساس‌ نگراني‌ در خواب‌ ممكن‌ است‌ در ارتباط بامشكلات‌ جاري‌ و زندگي‌ روزمره‌ ما باشد. احتمال‌ داردكه‌ خلاء و وقفه‌اي‌ در مسايل‌ و كارهاي‌ زندگي‌روزمره‌تان‌ وجود داشته‌ باشد و شما مايليد كه‌ به‌نحوي‌ آنها را به‌ شكلي‌ در آوريد كه‌ دوست‌ داريد. دركتابهاي‌ قديمي‌ تعبير خواب‌ مي‌خوانيم‌ كه‌ اگر درخواب‌ خودمان‌ را نگران‌ ببينيم‌، تغيير آن‌ بر عكس‌است‌ و نشانه‌ اين‌ است‌ كه‌ خيلي‌ زود نگراني‌هاي‌ شماتقليل‌ مي‌يابند. اگرچه‌، لازم‌ است‌ كه‌ همواره‌ ماهيت‌ وويژگي‌ جبراني‌ و ترميمي‌ اين‌ چنين‌ خوابهايي‌ را دقيقابه‌ ذهن‌ بسپاريد. اگر در زندگي‌ روزانه‌تان‌ به‌ هيچ‌ وجه‌احساس‌ نگراني‌ از بابت‌ چيزي‌ نمي‌كنيد، اين‌ خواب‌نمايانگر آن‌ است‌ كه‌ از آنجايي‌ كه‌ آن‌ را ناديده‌گرفته‌ايد، نگراني‌ بدين‌ صورت‌ در خوابتان‌ نمايان‌مي‌شود. در نتيجه‌، بهتر است‌ كه‌ جزييات‌ خوابتان‌ رابه‌ دقت‌ بررسي‌ و مرور نماييد و سعي‌ كنيد تاموقعيت‌ها و شرايط تحريك‌ كننده‌ و برانگيزاننده‌نگراني‌ را در زندگي‌ روزمره‌تان‌ شناسايي‌ نماييد.
 
   مراسم‌ به‌ خاك‌ سپاري‌ و تدفين‌  
 
مشاهده‌ چنين‌ خوابهايي‌ لزوما به‌ معناي‌ مرگ‌جسماني‌ شما يا شخص‌ ديگري‌ نيست‌. اين‌ خوابهامي‌توانند به‌ نوعي‌ سمبل‌ يك‌ پايان‌ باشند. ممكن‌است‌ شما در حال‌ فراموش‌ يا دفن‌ ارتباطات‌،موقعيت‌ها يا حتي‌ احساسات‌ و عواطفي‌ باشيد كه‌ديگر نياز به‌ آنها نداريد و يا بيش‌ از اين‌ براي‌ رشد وتكامل‌ شخصي‌ شما هادي‌ و رسانا نيستند. هم‌چنين‌ اين‌ چنين‌ خوابهايي‌ مي‌توانند سمبل‌ دفن‌ وفراموشي‌ حساسيت‌ها و احساساتي‌ باشند كه‌ از حدتحمل‌ تان‌ خارج‌ هستند. اين‌ خوابها مي‌توانندبازتاب‌ و انعكاسي‌ از حالت‌ بهت‌ زدگي‌، كرخي‌ و بي‌حسي‌ يا احساسي‌ باشند كه‌ با حالت‌ سر زندگي‌،فعاليت‌ و آگاهي‌ شما در تضادند، مثل‌ حالت‌افسردگي‌ يا احساس‌ خلاء و پوچي‌. به‌ هر حال‌، دفن‌و به‌ خاك‌ سپاري‌ شخص‌ زنده‌اي‌ در خواب‌ نمايانگرناآرامي‌ و آشفتگي‌ احساسي‌ و عاطفي‌ شما است‌.بهتر است‌ تمام‌ جزييات‌ خوابتان‌ را به‌ دقت‌ بررسي‌كنيد تا به‌ پيام‌ و معناي‌ صحيح‌ آن‌ دست‌ يابيد. دركتابهاي‌ قديمي‌ تعبير خواب‌ آمده‌ است‌ كه‌ مشاهده‌چنين‌ مراسمي‌ تعبيري‌ برعكس‌ و متضاد دارد.يعني‌ به‌ جاي‌ اين‌ كه‌ در زندگي‌ روزمره‌ احساس‌ناراحتي‌ كنيد، به‌ شادي‌ و سرخوشي‌ نايل‌ مي‌شويدو خيلي‌ زود به‌ مراسم‌ و جشن‌هاي‌ شاد مثل‌ عروسي‌دعوت‌ خواهيد شد.
 
   پرندگان‌  
 
كارل‌ يونگ‌ معتقد است‌ كه‌ مشاهده‌ پرندگان‌ درخواب‌ نشانه‌ افكار و تفكرات‌ شخص‌ است‌، در حالي‌كه‌ ديدن‌ پرندگان‌ در حال‌ پرواز سمبل‌ جابجايي‌،حركت‌ و تحول‌ در گرايشات‌ و تمايلات‌ و تفكرات‌شخص‌ در نظر گرفته‌ مي‌شود. كلا پرندگان‌ در ارتباطبا آزادي‌، رهايي‌ و بي‌خيالي‌ هستند. در كتابهاي‌قديمي‌ تعبير خواب‌، پرندگان‌ سمبلي‌ بسيار خوش‌يمن‌ در نظر گرفته‌ شده‌اند و نشانه‌ خوش‌ شانسي‌هستند (به‌ استثناء مشاهده‌ پرندگان‌ سياه‌ در خواب‌كه‌ كاملا تعبيري‌ منفي‌ و ناخوشايند دارند). كبوتر وعقاب‌ در خواب‌ سمبلهايي‌ روحي‌ و رواني‌ محسوب‌مي‌شوند. تعبير خواب‌ شما بستگي‌ به‌ جزييات‌ آن‌دارد، ولي‌ در مجموع‌ اگر در خواب‌تان‌ پرندگان‌آزادانه‌ در پرواز بودند، مي‌توان‌ آنها را به‌ عنوان‌سمبلهاي‌ آزادي‌ و رهايي‌ روحي‌، رواني‌ و يا جسماني‌شخص‌ تلقي‌ كرد.
 
  بارداري‌  
 
اگر از بارداري‌ به‌ شدت‌ وحشت‌ داريد، ممكن‌است‌ به‌ كرات‌ اين‌ گونه‌ خوابها را مشاهده‌ نماييد.گاهي‌ اوقات‌ خانمها در خواب‌ از بارداري‌خودآگاهي‌ مي‌يابند. چرا كه‌ ذهن‌ شما از هرچيزي‌ كه‌ در بدنتان‌ در جريان‌ است‌، اطلاع‌ دارد،حتي‌ اگر خودتان‌ آن‌ را ندانيد. در كتابهاي‌قديمي‌ تعبير خواب‌ آمده‌ كه‌ اين‌ گونه‌ خوابهابراي‌ زنها خوش‌ يمن‌ است‌ و به‌ منزله‌ پيشرفتي‌قريب‌ الوقوع‌ در يكي‌ از ارتباطات‌ شخصي‌ وخصوصي‌ مي‌باشد. اگر مردي‌ چنين‌ خوابي‌ رامشاهده‌ كند، بايد به‌ مسايل‌ جسماني‌ خودبيشتر بينديشد.
 
  درياچه‌  
 
آب‌ به‌ هر شكلي‌ در خواب‌، روي‌ هم‌ رفته‌، نشان‌ دهنده‌عواطف‌، احساسات‌ و ضمير ناخودآگاه‌ ما است‌. دركتابهاي‌ قديمي‌ تعبير خواب‌ آمده‌ است‌ كه‌ درياچه‌ درارتباط با احساسات‌ عاشقانه‌ و رومانتيك‌ ما مي‌باشد.اگر در خوابتان‌ درياچه‌ آرامي‌ را مشاهده‌ كرديد، قطعازندگي‌ احساسي‌ و عشقي‌ تان‌ از آن‌ چنان‌ شكل‌ خوبي‌برخوردار است‌ كه‌ احساس‌ امنيت‌ مي‌كنيد. آب‌ طوفاني‌در خواب‌ به‌ معناي‌ آماده‌ شدن‌ براي‌ پيمودن‌ مسيري‌پر دست‌ انداز، ناهموار و پر فراز و نشيب‌ است‌، اگرهيولايي‌ را در آب‌ ببينيد، بدان‌ معنا است‌ كه‌ شايدضمير ناخودآگاهتان‌ قصد دارد به‌ شما بگويد كه‌ دررابطه‌ با موضوع‌ و مشكلي‌ ناديده‌ در حال‌ مبارزه‌ ورقابت‌ هستيد.
 
  دوقلو  
 
به‌ لحاظ ستاره‌شناسي‌، دوقلوها نشان‌ دهنده‌ مخالفت‌ها و تضادها هستند و ما مي‌توانيم‌ از اين‌ نشانه‌براي‌ تعبير خوابهايمان‌ بهره‌ گيريم‌. دوقلوها مي‌توانند نشانگر كيفيت‌ يا ويژگي‌ در افكار احساسات‌ ياحالت‌هاي‌ هوشياري‌ و خودآگاهي‌ باشند. با بررسي‌ جزييات‌ دقيق‌ خوابتان‌ مي‌توانيد دريابيد كه‌ اين‌ابعاد و جنبه‌هاي‌ متنوع‌ با يكديگر سازگارند يا در تضاد. هم‌ چنين‌، دوقلوها مي‌توانند نمايانگر تعادلي‌باشند كه‌ براي‌ سلامت‌ رواني‌ و عاطفي‌ تان‌ به‌ شدت‌ مهم‌ مي‌باشد. در كتابهاي‌ قديمي‌ تعبير خواب‌ آمده‌است‌ كه‌ مشاهده‌ دوقلوها در خواب‌ به‌ معناي‌ پيش‌ آمدن‌ دو مشكل‌ و بعد به‌ دنبالش‌ دو سر خوشي‌ وشادماني‌ مي‌باشد.
 
  آدم‌ ربايي‌ (بچه‌ دزدي&zwnj  
 
قطعا حال‌ و هواي‌ چنين‌ خوابهايي‌ هولناك‌ است‌.ممكن‌ است‌ بيننده‌ خواب‌ در حال‌ از دست‌ دادن‌ (گم‌كردن&zwnj بخشي‌ خيلي‌ مهم‌ از وجودش‌ باشد و يا به‌واسطه‌ ترس‌ از دست‌ دادن‌ امن‌ترين‌ و آشناترين‌نزديكش‌ به‌ هول‌ و هراس‌ افتاده‌ باشد. هم‌ چنين‌،ممكن‌ است‌ بيننده‌ خواب‌ از ترك‌ خانه‌، بچه‌، اطرافيان‌آشنا و حمايتگر يا نقطه‌ نظرات‌ قديمي‌ وحشت‌ داشته‌باشد. اين‌ گونه‌ خواب‌ها معمولا در خلال‌ اوقات‌ گذر وانتقال‌ رواني‌ يا جسماني‌ و يا دوران‌ تنش‌ زا در ارتباطبا آينده‌اي‌ گنگ‌، مبهم‌ و نامشخص‌ مشاهده‌ مي‌شوند.در صورت‌ مشاهده‌ چنين‌ خواب‌ هايي‌، جزييات‌خوابتان‌ را بررسي‌ نماييد و ترس‌ و وحشت‌ هايي‌ را كه‌ايجاد كننده‌ آنها هستند، شناسايي‌ يا مجزا كنيد. دركتابهاي‌ قديمي‌ تعبير خواب‌ آمده‌ است‌ كه‌ اگر درخواب‌ خودتان‌ مورد
 
  آمبولانس‌  
 
مشاهده‌ آمبولانس‌ در خواب‌ به‌ منزله‌ هشدار و اخطاري‌ در زمينه‌ فعاليت‌ها و عملكردهاي‌ ناشي‌ ازبي‌دقتي‌، بي‌ پروايي‌، بي‌فكري‌، بي‌ خيالي‌ و بي‌احتياطي‌ شما است‌. لازم‌ است‌ كه‌ به‌ خوبي‌ از خودتان‌مراقبت‌ به‌ عمل‌ آوريد، وگرنه‌ به‌ خودتان‌ صدمه‌ و ضرر مي‌رسانيد يا بيمار مي‌شويد. هم‌ چنين‌، اين‌خواب‌ از وحشت‌تان‌ در رابطه‌ با مشكلات‌ و بيماري‌ها ناشي‌ مي‌شود. در كتابهاي‌ قديمي‌ تعبير خواب‌، ديدن‌ آمبولانس‌ در خواب‌ به‌ منزله‌ يك‌هشدار و اخطار محسوب‌ مي‌شود. در حالي‌ كه‌ در تعبير جديد خواب‌ چنين‌خوابي‌ نشانگر تلاش‌ و كوشش‌ ضمير ناخودآگاه‌ شماست‌ كه‌ مي‌خواهدخاطرات‌ و اطلاعاتي‌ را كه‌ به‌ طور آگاهانه‌ و عمدي‌ تمايلي‌ به‌ مواجهه‌ ورويارويي‌ با آنها نداريد در ذهنتان‌ تداعي‌ كند و به‌ خاطرتان‌ بياورد. بنابراين‌به‌ سلامت‌ و وضعيت‌ جسماني‌ خود بايد بيشتر توجه‌ كنيد و ببينيد كه‌ آياخيلي‌ نگران‌ سلامتي‌ خود هستيد يا نه‌. در غير اين‌ صورت‌ اين‌ چنين‌خوابهايي‌ مي‌تواند لزوم‌ ايجاد برخي‌ از تغييرات‌ فوري‌ را در زندگي‌روزمره‌تان‌ نشان‌ دهد. يك‌ بار ديگر تمام‌ جزييات‌ خوابتان‌ را مرور كنيد،زندگي‌ روزمره‌تان‌ را دقيقا بررسي‌ نماييد و سعي‌ كنيد كه‌ چيزي‌ را در آن‌بيابيد كه‌ نيازمند توجه‌ فوري‌ شما باشد.
 
  اشعه‌ ايكس‌ (عكس‌ با پرتو ايكس&zwnj  
 
مشاهده‌ عكسي‌ با پرتوايكس‌ يا توسط اين‌ اشعه‌ مورد عكسبرداري‌ قرار گرفتن‌، هيچ‌ ارتباطي‌ به‌ مسايل‌ تندرستي‌ و جسمي‌ ندارد. اين‌ خواب‌ نشان‌ مي‌دهند كه‌ براي‌ نگرش‌ زير سطح‌ يك‌ مشكل‌ يا موقعيت‌فعلي‌ آماده‌ هستيد. عكس‌ با پرتو ايكس‌، مستلزم‌ انرژي‌ متمركز شده‌ است‌ و ممكن‌ است‌ در خواب‌ همان‌ انرژي‌ منعكس‌ شده‌ باشد كه‌ از آن‌ برخورداريد. اين‌ انرژي‌ در نايل‌ آمدن‌ به‌ بينش‌ و خودآگاهي‌ وهوشياري‌تان‌ كمك‌ زيادي‌ مي‌كند و درنتيجه‌ حل‌ مشكلات‌ برايتان‌ به‌ مراتب‌ ساده‌تر مي‌گردد. در كتابهاي‌ قديمي‌ تعبير خواب‌، براي‌ چنين‌ خوابي‌ تعبيري‌ برعكس‌ قايل‌ شده‌اند. به‌ اين‌ معنا كه‌، در صورت‌مشاهده‌ اين‌ خواب‌ از شر نگراني‌ها خلاص‌ مي‌شويد و سالهاي‌ سال‌ از تندرستي‌ و جسمي‌ سالم‌ لذت‌ خواهيد برد.
 
  جوجه‌ تيغي‌  
 
در كتابهاي‌ قديمي‌ تعبير خواب‌ آمده‌ كه‌ جوجه‌تيغي‌ در خواب‌ نشانه‌ خبرهاي‌ خوب‌ و بد است‌.يعني‌ ممكن‌ است‌ اتفاقات‌ خوب‌ و مثبتي‌ برايتان‌رخ‌ دهند كه‌ مشكلاتي‌ نيز با خود به‌ همراه‌ دارند.از نقطه‌ نظر واقع‌ بينانه‌تر، جوجه‌ تيغي‌ حيواني‌ بانمك‌، زرنگ‌ و در عين‌ حال‌ دست‌ نيافتني‌ است‌.به‌ عنوان‌ نشانه‌ خواب‌ مي‌تواند نمايانگر موقعيت‌يا شخصي‌ در زندگي‌ تان‌ باشد كه‌ اين‌خصوصيات‌ را دارا است‌.
 
  عقرب‌  
 
عقرب‌ در خواب‌ مي‌تواند نشانه‌ چيزي‌ در اطرافتان‌باشد كه‌ مضر، زيانبار، مخرب‌، خطرناك‌، گزنده‌ و تلخ‌است‌. مي‌تواند نمايانگر حرفهاي‌ تلخ‌ و نيشدار و رفتارو طرز برخورد خيلي‌ منفي‌ باشد. در كتابهاي‌ خرافاتي‌تعبير خواب‌ آمده‌ است‌ كه‌ عقرب‌ به‌ منزله‌ هشدار واخطار مي‌باشد. اگر در خواب‌ تان‌ عقرب‌ شما را نيش‌بزند، بدان‌ معنا است‌ كه‌ بر مشكلات‌ تان‌ غلبه‌مي‌كنيد. اگرچه‌، اگر در خواب‌ تان‌ عقرب‌ را بكشيد، به‌اين‌ معنا است‌ كه‌ بايد مراقب‌ افرادي‌ در اطرافتان‌باشيد كه‌ نه‌ تنها دوستان‌ شما نيستند، بلكه‌ افرادي‌متقلب‌ و نادرست‌ به‌ حساب‌ مي‌آيند. برخي‌ معتقدندكه‌ عقرب‌ در خواب‌ نماد دگرگوني‌، تغيير و تحول‌ است‌.
 
  عقاب‌  
 
«كارل‌ يونگ‌» معتقد بود كه‌ پرندگان‌ در خواب‌نشان‌ دهنده‌ افكار و انديشه‌هاي‌ ما هستند، درحالي‌ كه‌ مشاهده‌ پرندگان‌ در حال‌ پرواز درخواب‌ نشانه‌ تفكرات‌ متغير و جاري‌ محسوب‌مي‌شود. در مجموع‌ پرندگان‌ در خواب‌ در ارتباط با آزادي‌، رهايي‌ و ترك‌ كردن‌ هستند. دركتابهاي‌ قديمي‌ تعبير خواب‌، پرندگان‌ نشانه‌شانس‌ خوب‌ و خوش‌ يمن‌ هستند. كبوترها وعقاب‌ها در خواب‌ در مجموع‌ نشانه‌ هايي‌ معنوي‌به‌ شمار مي‌روند. تعبير خوابتان‌ بستگي‌ به‌جزيياتش‌ دارد، ولي‌ اگر پرندگان‌ در خوابتان‌آزادانه‌ در حال‌ پرواز بودند، مي‌تواند نشانه‌آزادي‌ جسماني‌، رواني‌ و روحي‌ به‌ حساب‌ آيد. ازآنجايي‌ كه‌ عقاب‌ پرنده‌اي‌ قويست‌، بنابراين‌ پيام‌ضميرناخودآگاه‌ شما مي‌تواند رفاه‌، سعادت‌،رونق‌، خوشبختي‌، موفقيت‌ و رهايي‌ ازيكنواختي‌، خستگي‌ و ملالت‌ باشد. همچنين‌عقاب‌ پرنده‌اي‌ شكارگر است‌، در نتيجه‌ گاهي‌اوقات‌ مي‌تواند معاني‌ منفي‌ نيز داشته‌ باشد. اگردر خوابتان‌ عقابي‌ به‌ شما حمله‌ كرد و يا خيلي‌وحشت‌ كرديد، بايد روي‌ افكار و انديشه‌ها وگرايشات‌ و تمايلات‌ تجاوزكارانه‌، پرخاشگرانه‌ وغارتگرانه‌ خود بيشتر بينديشيد. اگر خواب‌ عقابي‌ در حال‌ پرواز را ببينيد، يعني‌، در مجاهدت‌ و كوششي‌ قريب‌ الوقوع‌، موفقيت‌ وپيروزي‌ را از آن‌ خود خواهيد كرد. اگر در خوابتان‌، عقابي‌ مشغول‌ مبارزه‌ با حيواني‌ روي‌ زمين‌ باشد،يعني‌، بين‌ تمايلات‌، گرايشات‌، خواسته‌ها و تصورات‌ ذهني‌، مطلوب‌ و آرماني‌تان‌ گير افتاده‌ايد. هم‌چنين‌، در كل‌، عقاب‌ نمايانگر پدر بيننده‌ خواب‌ است‌.
 
  ستاره‌  
 
در كتابهاي‌ قديمي‌ تعبير خواب‌ آمده‌ كه‌ مشاهده‌ ستاره‌ در خواب‌ به‌ معناي‌ آن‌ است‌ كه‌ خيلي‌ زودآرزوهاي‌ بيننده‌ برآورده‌ مي‌شوند. از نقطه‌ نظر واقع‌ بينانه‌تر نيز به‌ نظر مي‌رسد ستاره‌ها نشانه‌هاي‌ مثبت‌خواب‌ باشند. ستاره‌ مي‌تواند نشان‌ دهنده‌ بينش‌، بصيرت‌، شانس‌، اقبال‌، بخت‌، قسمت‌، تقدير،سرنوشت‌، طالع‌، آينده‌، موفقيت‌، پيروزي‌، ثروت‌، پول‌ هنگفت‌ و رمز و رازهاي‌ جهان‌ باشد. ستاره‌نمايانگر آن‌ چيزهاي‌ خارق‌ العاده‌اي‌ است‌ كه‌ همواره‌ سودايشان‌ را در سر مي‌پرورانيم‌ و آرزويشان‌ راداريم‌، ولي‌ نايل‌ آمدن‌ به‌ آنها برايمان‌ دشوار است‌. دنبال‌ كردن‌ ستاره‌ در خواب‌ به‌ معناي‌ دنبال‌ كردن‌ يك‌رؤيا، بينش‌، بصيرت‌، شناخت‌، فهم‌ و درك‌، الهام‌ و شهود شما نسبت‌ به‌ موقعيتي‌ مطلوب‌ در زندگي‌ تان‌مي‌باشد. از اين‌ رو، ستاره‌ها در خواب‌ مي‌توانند نشانه‌ واقعيات‌ و حقايق‌ و راهنماهاي‌ بيروني‌ و دروني‌باشند.
 
  تعقيب‌ و جستجو  
 
در كتابهاي‌ قديمي‌ تعبير خواب‌ مشاهده‌ مي‌كنيم‌ كه‌اگر در خواب‌ شاهد و نظاره‌ گر يك‌ تعقيب‌ باشيم‌ و يا به‌نحوي‌ در آن‌ شركت‌ داشته‌ باشيم‌، بدين‌ معناست‌ كه‌در سنين‌ كهنسالي‌ به‌ آرامش‌ و راحتي‌ مي‌رسيم‌.اگرچه‌ اين‌ تعبير تا حدي‌ صحيح‌ است‌، ولي‌ تعبيردقيق‌تري‌ از اين‌ فعاليت‌ در خواب‌ وجود دارد. اگر درخواب‌ تحت‌ تعقيب‌ قرار گرفته‌ايد، احتمالا در حال‌ فراريا سعي‌ در گريختن‌ از مسايلي‌ را داريد كه‌ ناخوشايندو وهم‌ برانگيز هستند (شايد عادات‌ و رفتار منفي‌خودتان&zwnj اگر در خواب‌ خودتان‌ در حال‌ تعقيب‌ باشيد،يعني‌ اين‌ كه‌ نسبت‌ به‌ ديگران‌ رفتاري‌ پرخاشگرانه‌ درپيش‌ گرفته‌ايد و يا در حال‌ دنبال‌ كردن‌ يك‌ هدف‌خيلي‌ دشواريد. اگر در خوابتان‌ غريبه‌اي‌ در تعقيب‌شما باشد، احتمالا در زندگي‌ روزمره‌ در جستجوي‌بخشي‌ از وجود خودتان‌ هستيد و ضمير ناخودآگاه‌شما سعي‌ دارد كه‌ ضمير خودآگاهتان‌ را متوجه‌ اين‌ امرسازد تا شما از ماهيت‌ چند بعدي‌ خودتان‌ هوشيارتر ومطلع‌تر باشيد.
 
  والدين‌، پدر و مادر  
 
ديدن‌ خواب‌ والدين‌ سمبل‌ و نماد قدرت‌، امنيت‌، سرپناه‌، حفاظ، محبت‌ و عشق‌ است‌. شايد ازطريق‌ اين‌ خواب‌، نگراني‌ها و دغدغه‌هايتان‌ را در رابطه‌ با والدين‌تان‌ ابراز مي‌داريد. در كل‌، پدرها در خواب‌ها نشان‌ دهنده‌ اقتدار و نفوذ و مادران‌ سمبل‌ و نماد عشق‌ و محبت‌ هستند. ازاين‌ رو، در صورت‌ ديدن‌ خواب‌هاي‌ مرتبط با والدين‌تان‌، بايد از طريق‌ انديشيدن‌ به‌ رفتار يا سخنان‌ آنان‌،معنا و تعبير خوابتان‌ را دريابيد و آن‌ را به‌ نحوي‌ با موضوعات‌ و موقعيت‌هاي‌ فعلي‌ موجود در زندگي‌تان‌مرتبط سازيد.
 
  پليس‌  
 
اگر در خواب‌ پليس‌ در تعقيب‌ شما باشد، نشان‌دهنده‌ اين‌ است‌ كه‌ بابت‌ كاري‌ كه‌ اخيرا انجام‌داده‌ايد و يا قصد انجامش‌ را داريد تا حدي‌احساس‌ گناه‌ و عذاب‌ وجدان‌ مي‌كنيد. ممكن‌است‌ پليس‌ در حال‌ عنوان‌ كردن‌ قوانين‌ تقديري‌يا قوانين‌ داخل‌ جسم‌ ما باشد. اگر احساس‌مي‌كنيد كه‌ نمي‌توانيد از پس‌ همه‌ تعهدات‌ وعواقب‌ هولناك‌ ناشي‌ از يك‌ عهد و پيمان‌ ممكن‌است‌ مشاهده‌ پليس‌ در خواب‌ برايتان‌ناخوشايند باشد. از جنبه‌ مثبت‌تر مي‌توان‌پليس‌ را نماد حمايت‌ و محافظت‌ در نظر گرفت‌.در كتابهاي‌ قديمي‌ تعبير خواب‌ آمده‌ كه‌ مشاهده‌پليس‌ در خواب‌ نمايانگر اين‌ است‌ كه‌ در رابطه‌ بامشكل‌ فعلي‌ تان‌ از كمك‌ غير منتظره‌اي‌برخوردار خواهيد شد.
 
  كشتي‌  
 
همانگونه‌ كه‌ در همه‌ نشانه‌هاي‌ خواب‌ ذكر شد، آب‌ به‌هر شكلي‌ نشان‌ دهنده‌ ضمير ناخودآگاه‌، احساسات‌ وعواطف‌ و تجربيات‌ انباشته‌ شده‌ معنوي‌ شما است‌.كشتي‌ در خواب‌ تان‌ مي‌تواند نمايانگر خودتان‌ وشيوه‌هايي‌ باشد كه‌ از طريق‌ آنها از بخش‌هايي‌ ازوجودتان‌ عبور مي‌كنيد. در هنگام‌ تعبير اين‌ گونه‌خواب‌ها، بايد نوع‌ سفر و مدل‌ كشتي‌ را بررسي‌ نماييد.در برخي‌ از كتابهاي‌ تعبير خواب‌ آمده‌ است‌ كه‌ اگر درحين‌ سفر با كشتي‌ دريا آرام‌ باشد، مي‌توانيد با خيالي‌راحت‌، طبق‌ برنامه‌ ريزي‌هاي‌ فعلي‌ تان‌ به‌ پيشروي‌ادامه‌ دهيد. اگر چه‌، اگر در حين‌ سفر دريا متلاطم‌ وطوفاني‌ باشد، بايد خودتان‌ را براي‌ يك‌ چالش‌ يانگراني‌ و ناراحتي‌ عاطفي‌ احساسي‌ آماده‌ سازيد.
 
  كاناپه‌  
 
اگر خواب‌ ببينيد كه‌ روي‌ كاناپه‌اي‌ نشسته‌ يا روي‌ آن‌ دراز كشيده‌ايد، يعني‌ بايستي‌ حسابي‌ مراقب‌باشيد كه‌ به‌ واسطه‌ اميدها و آرزوهاي‌ دروغين‌ از خود بي‌خود نشويد. متمركز باقي‌ بمانيد و از راه‌ صحيح‌و درست‌ منحرف‌ نشويد. مشاهده‌ كاناپه‌ در خواب‌ مي‌تواند به‌ اين‌ معنا باشد كه‌شما نياز به‌ استراحت‌ و آرامش‌ خاطر بيشتري‌ داريد.كاناپه‌ نشانه‌ ديگري‌ نيز دارد. به‌ عنوان‌ مثال‌، مي‌تواندوسيله‌اي‌ باشد كه‌ يادآور خاطرات‌ خوب‌ و شيرين‌محسوب‌ شود يعني‌ آن‌ خاطراتي‌ كه‌ مربوط به‌ زمان‌عاشق‌ شدن‌ شما براي‌ اولين‌ بار، اولين‌ شخصي‌ كه‌ به‌آغوش‌ گرمش‌ پناه‌ برده‌ايد و به‌ او محبت‌ كرده‌ايد. تمام‌جزييات‌ خوابتان‌ را به‌ دقت‌ بررسي‌ نماييد تا ببينيد كه‌آيا كاناپه‌ شما نشانه‌ يك‌ >كاناپه‌ تحليل‌ گر و روانكاو<است‌ يا نه‌، يعني‌ به‌ آن‌ شكل‌ كه‌ فرويد به‌ آن‌ اعتقادداشت‌. كتابهاي‌ قديمي‌ تعبير خواب‌ تا حدي‌ تفسيرعجيبي‌ از اين‌ نشانه‌ به‌ عمل‌ آورده‌اند: كاناپه‌ مي‌توانددر خواب‌ نشانه‌ يك‌ احساس‌ كاذب‌ و دروغين‌ از امنيت‌باشد، پس‌ لازم‌ است‌ كه‌ به‌ توصيه‌هاي‌ عزيزانتان‌ گوش‌فرا دهيد!
 
  كوسه‌  
 
لازم‌ است‌ كه‌ به‌ ياد داشته‌ باشيد كه‌ آب‌ در خواب‌هايتان‌ به‌ منزله‌ اطلاعيه‌اي‌ در مورد عواطف‌ و ضميرناخودآگاهتان‌ است‌. كوسه‌، اين‌ حيوان‌ آبزي‌، مي‌تواندنمايانگر عواطف‌ و احساسات‌ تلخ‌ و ناخوشايند يااطلاعات‌ دشوار، دردناك‌ و آزار دهنده‌اي‌ باشد كه‌ ازضمير ناخودآگاهتان‌ بر مي‌خيزند. اگر از نظر عاطفي‌ واحساسي‌ ناراحت‌ و نگران‌ هستيد، كوسه‌ در خواب‌ تان‌مي‌تواند نشانه‌ يك‌ خطر ادراك‌ شده‌ عاطفي‌ باشد. دركتابهاي‌ قديمي‌ تعبير خواب‌ آمده‌ است‌ كه‌ كوسه‌نشانگر دوستان‌ دغل‌، فريب‌ كار، متقلب‌ و حقه‌ باز يابازتاب‌ مشكلات‌ مالي‌ است‌.

0
1

سیاوش *** خنده بازار ***    ۰۸ فروردین ۱۳۹۰
ممنون

ME    ۰۸ فروردین ۱۳۹۰
ممنونم

بازدید: 1884
نظرات: 36
0
40
بازدید: 1116
نظرات: 4
0
35
بازدید: 1598
نظرات: 22
0
32
بازدید: 746
نظرات: 23
0
29
بازدید: 1964
نظرات: 7
0
10
بازدید: 1744
نظرات: 4
0
9
بازدید: 1204
نظرات: 6
0
9
بازدید: 778
نظرات: 3
0
9
بازدید: 1600
نظرات: 4
0
5
بازدید: 1109
نظرات: 3
0
4