بهلول و چاقوی دسته طلا

ارسال توسط: حامد ج تاریخ ارسال: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ دسته بندی: اجتماعي و جامعه»جامعه و قوانین (علوم انسانی) نظرات: 37 بازدید: 567
داستان‌هاي بهلول در مجموعه انيميشن «طنز‌هاي طلايي»
 
بهلول داننده از شاگردان امام جعفر صادق بود ولی چون خلفای جور امام و شاگردان او را اذیت می کردند امام جعفر صادق دستور داده بود تا بهلول خودش را به دیوانگی بزند تا از ستم خلفا مصون بماند. بهلول هم دستور امام را اطاعت کرده بود و با کارهای که می کرد سبب می شد تا همه فکر کنند بهلول دیوانه شده است ودیگر کسی به او کاری نداشته باشد و او در قالب حرکات خود همیشه مردم را نصیت می کرد وبه آنها یاد می داد که  زیر بار زور وستم نروند.
بهلول داننده آن شب در خانه اش مهمان داشت ودر حال صحبت با مهمانش بود که قاصدی از راه رسید. قاصد پیام قاضی را به او آورده بود. قاضی می خواست بهلول آن شب شام مهمانش باشد. بهلول به قاصد گفت: از طرف من از قاضی عذر بخواه ، من امشب مهمان دارم ونمی توانم بیایم.
قاصد رفت و چند دقیقه دیگر برگشت وگفت: قاضی می گوید قدم مهمان بهلول هم روی چشم. بهلول بیاید ومهمانش را هم بیاورد.
بهلول با مهمانش به طرف مهمانی به راه افتادند او در راه به مهمانش گفت: فقط دقت کن من کجا می نشینم تو هم آنجا بنشین هرچه می خورم تو هم بخور تا از تو چیزی نپرسیدند حرفی نزن واگر از تو کاری نخواستند کاری انجام نده.
مهمان در دل به گفته های بهلول می خندید و می گفت: نگاه کن یک دیوانه به من نصحیت می کند.
وقتی به مهمانی قاضی رسیدند خانه پراز مهمانان مختلف بود. بهلول کنار در نشست ولی مهمان رفت ودر بالای خاته نشست. مهمانان کم کم زیاد شدند وهر کس می آمد در کنار بهلول می نشست و بهلول را به طرف بالای مجلس می راند بهلول کم کم به بالای مجلس رسید ومهمان به دم در.
غذا آوردند و مهمانان غذای خود را خوردند بعد از غذا میوه آوردند ولی همراه میوه چاقویی نبود. همه منتظر چاقو بودند تا میوه های خود را پوست بکنند و بخورند. ناگهان مهمان بهلول چاقوی دسته طلایی از جیب خود درآورد وگفت: بیایید با این چاقو میوه هایتان را پوست بکنید وبخورید.
مهمانان به چاقوی طلا خیره شدند. چاقو بسیار زیبا بود ودسته ای از طلا داشت. مهمانان از دیدن چاقوی دسته طلایی در جیب مهمان بهلول که مرد بسیار فقیری به نظر می رسید تعجب کردند. در آن مهمانی شش برادر بودند که وقتی چاقوی دسته طلا را دیدند به هم اشاره کردند و برای مهمان بهلول نقشه کشیدند.
برادر بزرگتر رو به قاضی که در صدر مجلس نشسته بود و میزبان بود کرد وگفت: ای قاضی این چاقو متعلق به پدر ما بود و سالهای زیادی است که گم شده است ما اکنون این چاقو را در جیب این مرد پیدا کرده ایم ما می خواهیم داد ما را از این مرد بستانی و چاقوی ما را به ما برگردانی.
قاضی گفت: آیا برای گفته هایت شاهدی هم داری؟
برادر بزرگتر گفت: من پنج برادر دیگر در اینجا دارم که همه شان گفته های مرا تصدیق خواهند کرد.
پنج برادر دیگر هم گفته های برادر بزرگ را تایید کردند وگفتند چاقو متعلق به پدر آنهاست که سالها پیش گم شده است.
قاضی وقتی شهادت پنچ برادر را به نفع برادر بزرگ شنید یقین کرد که چاقو مال آنهاست و توسط مهمان بهلول به سرقت رفته است. قاضی دستور داد مرد را به زندان ببرند وچاقو را به برادر بزرگ برگردانند.
بهلول که تا این موقع ساکت مانده بود گفت: ای قاضی این مرد امشب مهمان من بود و من او را به این خانه آوردم اجازه بده امشب این مرد در خانه من بماند من او را صبح اول وقت تحویل شما می دهم تا هرکاری خواستید با او بکنید.
برادر بزرگ گفت: نه ای قاضی تو راضی نشو که امشب بهلول این مرد را به خانه خودش ببرد چون او به این مرد چیزهای یاد می دهد که حق ما ازبین برود.
قاضی رو به بهلول کرد وگفت: بهلول تو قول می دهی که به این مرد چیزی یاد ندهی تا من او را موقتا آزادکنم ؟
بهلول گفت: ای قاضی من به شما قول میدهم که امشب با این مرد لام تا کام حرف نزنم و اصلا کلمه ای هم به او یاد ندهم.
قاضی گفت: چون این مرد امشب مهمان بهلول بود برود وشب را با بهلول بماند و فردا صبح بهلول قول می دهد او را به ما تحویل دهد تا به جرم دزدی به زندانش بیندازیم.
برادران به ناچار قبول کردند. بهلول مهمان را برداشت وبه خانه خود برد در راه اصلا به مهمان حرفی نزد به محض اینکه به خانه شان رسیدند بهلول زمزمه کنان گفت: بهتر است بروم و سری به خر مهمان بزنم حتما گرسنه است واحتیاج به غذا دارد.
مهمان که یادش رفته بود خر خود را در طویله بسته است گفت: نه تو برو استراحت کن من به خر خود سر می زنم.
بهلول بدون اینکه جواب مهمان را بدهد وارد طویله شد. خر سر در آخور فرو برده بود ودر حال نشخوار علفها بود.
بهلول چوب کلفتی برداشت و به کفل خر کوبید. خر بیچاره که علفها را نشخوار می کرد از شدت در طویله شروع به راه رفتن کرد. بهلول گفت: ای خر خدا مگر من به تو نگفتم وقتی وارد مجلس شدی حرف نزن هر جا که من نشستم تو هم بنشین اگر از تو چیزی نخواستند دست به جییبت نبر چرا گوش نکردی هم خودت را به دردسر انداختی هم مرا. فردا تو به زندان خواهی رفت آن وقت همه خواهند گفت بهلول مهمان خودش را نتوانست نگه دارد و مهمان به زندان رفت.
بهلول ضربه شدیدتری به خر بیچاره زد وگفت: ای خر گوش کن فردا اگر قاضی از تو پرسید این چاقو مال توست بگو نه ، من این چاقو را پیدا کرده ام وخیلی وقت بود که دنبال صاحبش می گشتم تا آن را به صاحبش برگردانم ولی متاسفانه صاحبش را پیدا نمی کردم.
اگر این چاقو مال این شش برادر است آن را به آنها می دهم. اگر قاضی از تو پرسید این چاقو را از کجا پیدا کرده ای مگر در بیابان چاقو دسته طلا ریخته اند که تو آن را پیدا کرده ای؟
بگو پدرم سالها پیش کاروان سالار بزرگی بود وهمیشه بین شهرها در رفت وآمد بود ومال التجاره زیادی به همراه می برد و با آنها تجارت می کرد تا اینکه ما یک شب خبردار شدیم که پدرم را دزدان کشته اند و مال و اموالش را برده اند.
من بالای سر پدر بیچاره ام حاضر شدم. پدر بیچاره ام را دزدان کشته بودند وتمام اموالش را برده بودند واین چاقو تا دسته در قلب پدرم فرو رفته بود. من چاقو را برداشتم و پدرم را دفن کردم و از آن موقع دنبال قاتل پدرم می گردم در هر مهمانی این چاقو را نشان می دهم ومنتظر می مانم که صاحب چاقو پیدا شود ومن قاتل پدرم را پیدا کنم.
اکنون ای قاضی من قاتل پدرم را پیدا کرده ام این شش برادر پدر مرا کشته اند واموالش را برده اند. دستور بده تا اینها اموال پدرم را برگردانند و تقاص خون پدرم را پس بدهند.
بهلول که این حرفها را در ظاهر به خر می گفت ولی در واقع می خواست صاحب خر گفته های او را بیاموزد. او چوب دیگری به خر زد وگفت: ای خر خدا فهمیدی یا تا صبح کتکت بزنم.
صاحب خر گفت: بهلول عزیز نه تنها این خر بلکه منهم حرفهای تو را فهمیدم و به تو قول می دهم در هیچ مجلسی بالاتر از جایگاهم ننشینم و اگر از من چیزی نپرسیدند حرف نزنم واگر چیزی ازمن نخواستند دست به جیب نبرم.
بهلول که مطمئن شده بود مرد حرفهای او را به خوبی یاد گرفته است رفت و به راحتی خوابید. فردا صبح بهلول مرد را بیدار کرد و او را منزل قاضی رساند و تحویل داد و خودش برگشت. قاضی رو به مرد کرد وگفت: ای مرد آیا این چاقو مال توست؟
مرد گفت: نه ای قاضی این چاقو مال من نیست. من خیلی وقت است که دنبال صاحب این چاقو می گردم تا آن را به صاحبش برگردانم اگر این چاقو مال این برادران است من با رغبت این چاقو را به آنها می دهم.
قاضی رو به شش برادر کرد وگفت: شما به چاقو نگاه کنید اگر مال شماست آن را بردارید.
برادر بزرگ چاقو را برداشت وبا خوشحالی لبخندی زد وگفت: ای قاضی من مطمئن هستم این چاقو همان چاقوی گمشده پدر من است.
پنج برادر دیگر چاقو را دست به دست کردند وگفتند بلی ای جناب قاضی این چاقو مطمئنا همان چاقوی گم شده پدر ماست.
قاضی از مرد پرسید: ای مرد این چاقو را از کجا پیدا کرده ای؟
مرد گفت: ای قاضی این چاقو سرگذشت بسیار مفصلی دارد. پدرم سالها پیش کاروان سالار بزرگی بود و همیشه بین شهرها در رفت وآمد بود و مال التجاره زیادی به همراه داشت و شغلش تجارت بود تا اینکه ما یک شب خبردار شدیم که پدرم را دزدان کشته اند و مال واموالش را برده اند من سراسیمه بالای سر پدر بیچاره ام حاضر شدم. پدر بیچاره ام را دزدان   کشته بودند وتمام اموالش را برده بودند و این چاقوتا دسته در قلب پدر من بود. من چاقو را برداشتم و پدرم را دفن کردم واز آن موقع دنبال قاتل پدرم می گردم در هر مهمانی این چاقو را نشان می دهم ومنتظر می مانم که صاحب چاقو پیدا شود و من قاتل پدرم را پیدا کنم. اکنون ای قاضی من قاتل پدرم را پیدا کردم. این شش برادر پدر مرا کشته اند و اموالش را برده اند. دستور بده تا اینها اموال پدرم را برگردانند وتقاص خون پدرم را بدهند      
شش برادر نگاهی به هم انداختند آنها بدجوری در مخمصه گرفتار شده بودند آنها با ادعای دروغینی که کرده بودند مجبور بودند اکنون به عنوان قاتل و دزد سالها در زندان بمانند. برادر بزرگ گفت: ای قاضی من زیاد هم مطمئن نیستم این چاقو مال پدر من باشد چون سالهای زیادی از آن تاریخ گذشته است و احتمالا من اشتباه کرده ام.
برادران دیگر هم به ناچار گفته های او را تایید کردند وگفتند: که چاقو فقط شبیه چاقوی ماست ولی چاقویی ما نیست.
قاضی مدت زیادی خندید و به مرد مهمان گفت: ای مرد چاقویت را بردار و برو پیش بهلول.  من مطمئنم که این حرفها را بهلول به تو یاد داده است والا تو هرگز نمی توانستی این حرفها را بزنی.
مرد سجده شکر به جا آورد و سپس چاقوی خود را برداشت واز خانه قاضی خارج شد.
                         *********************************************************************

کم گوی و به جز مصلحت خویش مگوی

چیزی که نپرسند ، تو از پیش مگوی

از آغاز دو گوش و یک زبانت دادند

یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی.

 
 
0
35

کژال آ    ۰۹ بهمن ۱۳۹۶
🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋

آیه دماوندی    ۱۶ دی ۱۳۹۶
🎄🐷لایک خوشجل🐷🎄

امیرعلی    ۰۸ دی ۱۳۹۶
🌹لایک łἷќἔ🌹

امکا    ۰۲ آذر ۱۳۹۶
B3T=20

آیلار م    ۰۲ آذر ۱۳۹۶
💙˜”*°•.ԼƖƘЄeЄeЄ.•°*”˜💙

آنجل ف    ۲۷ آبان ۱۳۹۶
بیست قشنگ@};-

آیلار م    ۱۲ آبان ۱۳۹۶
❤˜”*°•.ԼƖƘЄeЄeЄ.•°*”˜❤

مخ ردی    ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
😊😊20.عالی😊😊

امکا    ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
B3T=20

لادن ع    ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
@};- لایک20 @};-

شقا یق    ۲۳ شهریور ۱۳۹۶
❤💚💜20💜💙💛

چغیبل    ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
🌸/█\20♥20/█\🌸

غفران    ۱۰ شهریور ۱۳۹۶
ஜ💕لایک بوزورگ💕ஜ

آدم ا    ۰۸ شهریور ۱۳۹۶
☘☘ ℒike ☘☘

بشرا    ۰۸ شهریور ۱۳۹۶
✏لایک💙❤وری نایس✒

دختر بهار    ۰۵ شهریور ۱۳۹۶
2020

آمنه    ۰۵ شهریور ۱۳۹۶
•٠•●♥ 20لایک ♥●•٠•

لعیا    ۰۲ شهریور ۱۳۹۶
🎀💚🌷🌷لایک🌷🌷💚🎀

سید محمد موسوی    ۰۲ شهریور ۱۳۹۶
20

بینا ا    ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
ⓑⓘ 2020ⓝⓐ

سرمد    ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
💚˜”*°•.ԼƖƘЄeЄeЄ.•°*”˜💚

غفران    ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
ஜ💕لایک بوزورگ💕ஜ

شمیم    ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
▂ ▄ ▆ ▇ █ like █ ▇ ▅ ▄ ▂

இ★SANA★இ    ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
20

زاهد    ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
▓▒░20لایک20░▒▓

باور    ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
20 ... 20 ...

سعیده بابایی    ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
💜💜همش لایک💜💜

بهنام اریا    ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
2020

گلاره    ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
😊❤20❤😊

M.O    ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
باعرضه سلام و ارادت و خسته نباشیدو خداقوت و سپاسگزاریه فراوووااان خدمته شما استاد بزرگوارو ارجمندمون بابته این مقاله مطالبه فففووووق العاده عاااللللیییییی و مفیدو ارزشمندتون. بهره مندشدیم و استفاده کردیم بااجازتون از مطالبه مفیدو باارزش و پند آموزتون. مرسی مچکریم واقعاازتون. *****لایک***** 202020

سونیا عاشق گمنام    ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
20

سادات س    ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
20

mahyaz    ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
20

ایرسا ا    ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
لايـ20ـك

Jinam    ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
20

فرزاد زند    ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
20

بازدید: 9987
نظرات: 836
بازدید: 3324
نظرات: 342
0
315
بازدید: 5971
نظرات: 250
بازدید: 3430
نظرات: 176
0
225
بازدید: 3351
نظرات: 238
بازدید: 4097
نظرات: 200
بازدید: 1638
نظرات: 216
بازدید: 2647
نظرات: 161
0
160
بازدید: 3479
نظرات: 140
0
158
بازدید: 4457
نظرات: 141
0
157
بازدید: 2022
نظرات: 156
0
137
بازدید: 2380
نظرات: 136
0
131
بازدید: 2112
نظرات: 126
0
125
بازدید: 1538
نظرات: 134
0
121