ایران بیستی عزیز - با توجه به درخواستهای زیاد همراهان همیشگی ایران 20 مبنی بر راه اندای مجدد سیستم پرداخت ، امکان پرداخت انلاین در سایت فراهم شده است . لطفا برای شارژ حساب خود به قسمت بالا صفحه موجودی - افزایش اعتباربیستک مراجعه کنید.

پیدایش حکومت درایران ازابتداتاکنون

ارسال توسط: گروه ※ کافه -دائی رضا※ تاریخ ارسال: ۲۴ مهر ۱۳۹۴ دسته بندی: تاریخ، فرهنگ و هنر»تاریخ ایران و جهان نظرات: 5 بازدید: 385
 ایران از ابتدا تا کنون
✅پادشاهی ماد: 
1- دیااکو 
2-فرورتیش 
3- هووخشتر 
4- اژی دهاک
 
✅پادشاهی هخامنشیـان: 
1- کورش بزرگ هخامنشی 
2- کمبوجیـه
3-گئومات 
4- داریوش
5-خشایارشا 
6-ارتخشـیر اول 
7- خشایارشا دوم 
8- سغدیانس 
9- داریوش دوم 
10- اردشیر دوم
11- اردشیر سوم 
12-آراسک 
13-داریوش سوم 
حمله اسکندر مقدونی و حکومت وی بر ایران
✅سلوکیـان:
1-سلوکوس اول 
2-آنتیوخوس اول 
3-آنتیوخوس دوم
✅پادشاهی اشکانیـان:
1-ارشـک بزرگ
2- تیرداد
3- اردوان اول 
4-فریاپات 
5- فرهاد اول 
6- مهرداد اول 
7-فرهاد دوم 
8-اردوان دوم 
9-مهرداد دوم 
10- سندروک 
11-فرهاد سوم 
12-مهرداد سوم 
13- ارد اول 
14-فرهاد چهارم 
15-فرهاد پنجم 
16-ارد دوم 
17- واتان اول 
18- اردوان سوم 
19- بلاش اول 
20- اردوان چهارم 
21-خسرو 
22- بلاش دوم 
23-بلاش سوم-چهارم 
24- بلاش پنجم 
25-اردوان پنجم 
 
✅ساسانیان:
1- اردشیر بابـکان
2- شاپور اول 
3- هرمز اول 
4- بهرام اول 
5- بهرام دوم
6- بهرام سوم 
7- نرسی 
8-هرمز دوم 
9- آذرنرسی
10-شاپور دوم 
11- اردشیر دوم
12- شاپور سوم 
13- بهرام چهارم 
14- یزدگرد اول 
15-هرمز سوم 
16- فیروز اول                                                                                                                                                                               17- بلاش 
18- قباد اول (بار اول) 
19- جاماسب 
20- قباد اول (بار دوم) 
21- خسرو انوشیـروان 
22- هرمز چهارم
23- خسرو پرویز 
24-قباد دوم
25- اردشیر سوم 
26-خسرو سوم 
27-جوانشیر 
28-بانو پوراندخت 
29-گشتاسب بنده 
30-بانو آزرمیدخت 
31- هرمز پنجم 
32- خسرو چهارم 
33- فیروز دوم 
34- خسروپنجم فرخزاد
35- یزدگـرد سوم
✅پادشاهی طاهریـان:
1-طاهر ذوالیمینین 
2-طلحه بن طاهر 
3-عبدالله بن طاهر 
4-طاهر بن عبدالله 
✅پادشاهی صفـاریـان: 
1-یعقـوب لیث صفاری 
2-عمرو لیث صفاری
 
✅پادشاهی سامانیـان: 
1- امیراسماعیل سامانی 
2- ابونصـر احمد سامانی
3- ابوالحسن نصر سامانی
✅پادشاهی زیاریان: 
1- مردآویچ زیاری 
2- وشـمگیر زیاری 
3- بهسـتون زیاری
4- کاووس زیاری
✅سلسله غزنویـان: 
1-سلطان محمود غزنوی
2-سلطان محمد غزنوی 
3- سلطان مسعود غزنوی
 
✅پادشاهی سلجوقیـان:
1- رکن الدین طغرل 
2- عضدالدین الب ارسـلان 
3- معزالدین ملکشـاه 
4-ابوالمظفر برکیـارق 
✅پادشاهی خوارزمشاهیان:
1- قطب الدین محمد خوارزمشاه 
2- علاءالدین ابوالمظفر خوارزمشاه 
3- تاج الدین ابوالفتح ایل ارسلان خوارزمشاه 
4- جلال الدین محمود خوارزمشاه 
5- علاءالدین تکش خوارزمشاه 
6- سلطان جلال الدین محمد خوارزمشاه  
7- سلطان جلال الدین منکبرنی 
✅ایـلخانان مغول: 
1- هلاکو 
2- آباقاخان
3-سلطان احمد تگودار 
4- ارغـون خان
5- گیخاتـون 
6-بایدوخان 
7-غازان خان 
8- اولجایـتو خدابنده 
9- ابوسعید بهادرخان
10- ارپاگاوون
11- موسی خان 
12- محمدخان 
13- ساتی بیک 
14- جهان تیمور 
15-سلیمان خان
16-طغاتیمور خان 
17- انوشیروان عادل 
✅سربداران:
1- خواجه یحیی کرابی 
2-شاه خواجه ظهیر کرابی 
3- پهلوان حیدر قصاب
4-میرزا لطف الله
5-شاه پهلوان حسن دامغانی 
6-شاه خواجه نجم الدین علی مؤیـد 
✅تیـموریـان:
1- تیـمور بزرگ گورکانی 
2- شاهرخ میرزا
3-میرزا الغ بیک 
4-شاه میرزا عبداللطیف
5 میرزا عبدالله 
6- میرزا بابر 
7-ابوسعیـد 
✅پادشاهی آق قویونلـو: 
1-شاه حسن بیک 
2-شاه سلطان خلیل 
3- یعقوب بیک 
4- بایسنقـر 
5-شاه رسـتم 
6-شاه احمد 
7- الوند بیک
✅سلسله صفـویه:
1-شاه اسماعیل صفـوی
2- شاه تهماسب اول 
3-شاه اسماعیل دوم
4- سلطان محمد خدابنده 
5-شاه عباس اول 
6-شاه صفـی 
7-شاه عباس دوم 
8-شاه سلیمان صفوی 
9-شاه سلطان حسین صفوی
استیلای افاغنه 
10-شاه تهماسب دوم 
11-شاه عباس سوم
 
✅پادشاهی افشار:
1- نادرشاه افشار 
2-عادلشـاه افشار
3-ابراهیم شاه افشار
4-شاهرخ شاه افشار 
✅سلسله زندیه:
1- کریـم خان زند 
2- ابوالفتح خان زند 
3- علیمرادخان زند (بار اول)
4- محمدعلیخان زند
5- صادقخان زند 
6-علیمرادخان زند (بار دوم)
7-شاه جعفرخان زند 
یدمرادخان زند 
8-شاه لطفعلـی خان زند
✅پادشاهی قـاجار:
1-آغا محمدخان قاجار 
2-فتحعلی شاه قاجار
3-محمدشاه قاجار 
4-ناصرالدین شاه قاجار
5-مظفرالدین شاه قاجار
6-محمدعلی شاه قاجار 
7-احمدشاه قاجار 
✅پادشاهی پهـلوی: 
1-رضـا خان  پهلـوی 
2-محمـدرضا پهـلوی 
✅جمهوری اسلامی:  
0
9

reza mohed-*کافه دائی*    ۲۷ مهر ۱۳۹۴
ممنون ازشماسروران

ماریا احمدی    ۲۷ مهر ۱۳۹۴
خیلی خیلی ممنون..اینها درس همیشگی مابرای بچه های مدرسه ست دعاکنیدیادبگیرن..زحمت کشیدیدخیلی خیلی ممنون.2000000000000

سلام و بسیار ممنونم

بازدید: 1878
نظرات: 81
0
225
بازدید: 3822
نظرات: 45
0
200
بازدید: 2143
نظرات: 63
0
194
بازدید: 3222
نظرات: 120
بازدید: 1897
نظرات: 97
0
106
بازدید: 2315
نظرات: 83
بازدید: 2418
نظرات: 72
0
95
بازدید: 1442
نظرات: 108
0
81