//// درآوردن صدای دکتر؛؛ ////

\\\\ سید بشیر حسینی؛؛؛ \\\\

****** توسط بدلش: ابراهیم شفیعی...... ******

////// عمو پورنگ ترکید از خنده.......... \\\\\\


خخخخخخ 😄 😜 😁 😄 😊 😄 😌 :-D :-) :-P 😉 😋 😆😄
😂 ♨ 😢 😜 🏃 🏃 🏃


M.O 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 سلام بانو یسراجونم. بسیار ممنون و سپاسگزارم واقعا بابته حضور سبزتون. 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸
ادامه
  ۲۴ دی ۱۳۹۸
یُسرا جالب و عالی 20
ادامه
  ۲۱ دی ۱۳۹۸