با تو، شوری در جان

بی تو ،جانی ویران

از این زخم پنهان

می میرم، می میرم ​

Mohammad Esfahani - Armaghane Tariki_1.mp3
بشرا ✏لایک💙❤وری نایس✒
ادامه
  ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
  ۲۵ مرداد ۱۳۹۷