بازنشر تصویر مربوط به شبکه آموزش زبان توسط صد هشتاد درجه
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
🇬🇧When you realize your worth you'll stop giving people discounts

‎وقتى ارزش واقعى خودت رو بفهمى
‎ديگه به كسى تخفيف نميدى

هدیه: |20 بیستک