بازنشر تصویر مربوط به شبکه آموزش زبان توسط صد هشتاد درجه
۲۴ فروردین ۱۳۹۷
ما میخوایم حالمون با همون کسایی اوکی شه که مارو شکستند! و این بدترین دردیه که میشه تصور کرد!
هدیه: |50 بیستک