بازنشر تصویر مربوط به شبکه آموزش زبان توسط مونا بانو
۲۰ آبان ۱۳۹۶
احساس نگرانی فقط تلف کردن وقته
چون هیچ چیزی رو تغییر نمیده
و تنها کاری که انجام میده دزدیدن شادی شما و مشغول کردنتون به هیچه.

Worry is a total waste of time
It doesn't change anything
All it does is steal your joy and keep you busy doing nothing
هدیه: |50 بیستک
مهتاب 2020
ادامه
  ۰۳ دی ۱۳۹۶
قادر ஜبیست تمامஜ
ادامه
  ۱۸ آذر ۱۳۹۶